historie hasicskych stejnokroju

Od samého pocátku dobrovolných hasicských sboru, zacali jejich clenové používat kroj a odznaky, což melo dokazovat príslušnost ke sboru. Tyto první hasicské sbory se však vyvíjely a fungovaly samostatne, navzájem mezi nimi nebyl styk ani neexistovala jednotná pravidla. Logicky tak i vznikly velké rozdíly mezi kroji jednotlivých sboru. Na hasicském sjezdu konaném v Praze v roce 1891 bylo možno videt mnoho odlišností a zvláštností jednotlivých stejnokroju. Na základe mnoha rozdílu byla v témže roce v rámci nedávno vzniklé Ceské ústrední hasicské jednoty zrízena technická komise, jež mela na starosti práve otázku jednotného stejnokroje pro dobrovolné hasicstvo. Však ješte pred samotným založením ústrední ceské jednoty a tedy i sjednocením hasicstva, bylo v roce 1884 prijato rozhodnutí o hodnostním odznaku, címž dostal hasicský stejnokroj první jednotný a ucelený ráz. Následným stejnokrojovým predpisem z roku 1894 byly zavedeny jednotné hasicské stejnokroje a soucasne byl navržen hasicský župní znak. Základem slavnostního stejnokroje se stala modrá camara - priléhající kabát jako výraz národního uvedomení ceských sboru, s ležatým preloženým límcem a zapínáním na pet dvojitých camarových poutek. Kalhoty byly v barve camary nebo cerné. Capka byla z tmavomodrého sukna. Postupne tak docházelo k odlišování hasicských stejnokroju od vojenského. Hodnosti byly vyznaceny pletenci na levém rameni.Po vzniku Svazu dobrovolných hasicu v roce 1919 byly schváleny stanovy, jež obsahovaly i zavedení skutecne shodného stejnokroje ve všech jednotách. V rámci zjednodušení hasicského vycházkového stejnokroje z nej byly odstraneny náramenní pletence, címž se tento hasicský stejnokroj stal ješte podobnejším s krojem poštovních a železnicních zamestnancu téže barvy. Hodnosti byly vyznacovány na levém rukávu. Technická komise proto rešila novou úpravu stejnokroju a hodností, kde mela být zohlednena financní nákladnost a úcelnost této úpravy za soucasného ponechání dosavadního rázu stejnokroje. Výsledkem bylo schválení nového stejnokrojového predpisu v roce 1927. Bluza mela límec opatrený trojúhelníkovými výložky dle vojenského vzoru s malým hasicským odznakem tvoreným dvema zkríženými sekerkami a prilbicí ze žlutého kovu. Capka byla dle francouzského vzoru, nesla znak svazu, barevné poutko a 1-3 barevné šnurky podle funkcního zarazení. Co se týce distinkcí, na místo dosavadního oznacování cinovníku pletenci na levém rameni a rukávu, bylo opet zavedeno oznacování náramenními spoji v príslušné barve. Soucástí vycházkového stejnokroje byl i vycházkový pás (cervenobílá pruhovaná stuha) a sponou se znakem svazu.I presto že stejnokrojové jednote byl kladen velký duraz, ješte ani v roce 1934 jí v rámci celé organizace nebylo dosaženo. Povinné zavedení jednotného vycházkového stejnokroje melo platit od roku 1938. Tento nove zavedený a premenený vycházkový stejnokroj mel platit pro všechny zemské jednoty v republice, odlišoval se ramenními odznaky se zemským znakem a též císlem okresní jednoty na náramenících bluz. Bluza byla z tmavomodrého sukna s náramenními pásky cervene lemovanými a na límci s výložkami. Kalhoty a plášt mely být v barve cerné, kalhoty s postranní lemovkou (lampasem) šarlatove cervené barvy. Zmenit se melo i hodnostní oznacení, k cemuž byly zvoleny tradicní granátky ve dvou ruzných velikostech komponované v ružici. Granátky byly umísteny na cervených výložkách bluzy na límci podobne jako u policie.Pásek byl tmavomodrý se zlatými a cervenými protkanými proužky. Melo též dojít ke zmene capky a to z francouzského vzoru na vojenskou brigadýrku s odznakem a podbradníkem ze dvou spletených šnur.zmeny za protektoratu............................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................Pracovní stejnokroje byly zpocátku šedivé a belavé režné barvy, postupne byly rozdíly mezi jednotlivými sbory též ujednoceny a takto byly používány až do roku 1939, kdy došlo k výrazným zmenám a jejich barva se zmenila na zelenou (khaki). Po roce 1953 byla zavedena barva modrá, která je v obmenách užívána dodnes. Na místo režných postupne nastoupily plátené materiály. K pracovnímu stejnokroji neodmyslitelne patrí též ochranná prilba, která se do dvacátých let používala i pri nošení vycházkových stejnokroju, kdy byla nahrazena capkou. Podle ruzného provedení a vzhledu prileb bylo možno na prvý pohled poznat hasicské funkcionáre.

................................................................................................... .......................................................................................................................................................


K dalším stejnokrojovým zmenám došlo po zrízení organizace Ceskoslovenský svaz požární ochrany v padesátých letech. Barva slavnostního stejnokroje byla zmenena na švestkove modrou a byly zavedeny tvrdé navlékací nárameníky. Dosud tradicní granátky oznacující funkce, byly nahrazeny cervenými proužky pro cleny a funkcionáre místních jednot, jedním úzkým prusvitem pro funkcionáre okresního výboru, dvema prusvity pro funkcionáre krajského výboru a širokým prusvitem pro funkcionáre ústredního výboru. Jednotlivé funkce se pocaly oznacovat rozetami (peticípá hvezda, ozubené kolo a obilní klasy), symbolizujícími ochranu socialistického prumyslu a zemedelství. Tyto rozety následne prevzalo i soucasné Sdružení hasicu CMS.Po roce 1968 dochází k nepatrným úpravám vycházkového hasicského stejnokroje, tvrdé navlékací nárameníky jsou nahrazeny mekkými se svetle modrým lemováním, všitými do ramenního švu. K rozlišení funkcí bylo užito barevné sutašky, jíž byl nárameník obšit v barve cervené u sborových funkcionáru, stríbrité s modrým protkáním u okrskových funkcionáru a zlaté s modrým protkáním u funkcionáru od okresních výboru výše. Jednotlivé odbornosti byly znaceny odznáckem v barve bílé ci žluté na límci bluzy - planoucí pochoden pro cleny a preventisty, zkrížené sekerky a proudnice pro cleny zarazené do výkonných jednotek požární ochrany, stríkacka pro strojníky, trambus pro ridice, lyra pro hudebníky.Sdružení hasicu Cech, Moravy a Slezska po svém vzniku v roce 1991 jako nástupnická organizace prevzala i stejnokroje užívané v rámci Ceskoslovenského svazu požární ochrany. V soucasné dobe má slavnostní stejnokroj barvu námornická modrá a jeho užívání se rídí stejnokrojovým predpisem SH CMSuniforma-hasic.cz
velmi pěkně zpracovaná stránka věnující se také historickým hasičským uniformám-doporučuji navštívit